fbpx

Leveringsvoorwaarden

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Weck’s partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Weck’s uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst.

1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van weck’s

2. De verplichtingen Weck’s gaan nooit verder dan door Weck’s schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst.

1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Weck’s zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Weck’s gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

2. Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Weck’s mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Wecks de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”.

Artikel 4 Medewerking door cliënt.

1. Client zal Weck’s steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

2. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Weck’s verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Weck’s bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering.

1. Weck’s neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.